1. Protecția și siguranța datelor cu caracter personal

SC Studium Green S.R.L. (numită în continuare ,,Studium Green” sau ,,Societatea”) o societate înființată în conformitate cu legislația din România, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de sub nr. J12/1547/2003, Cod Unic de Înregistrare RO 15500551, cu sediul social in Cluj Napoca, str T Mihali 39-43 , în calitate de Operator de date cu caracter personal prelucrează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 / 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor” sau ,,RGPD”), datele  cu caracter personal ale tuturor utilizatorilor, cu bună credința și în realizarea scopurilor specificate în prezenta informare.

În cadrul acestei declarații privind protecția datelor dorim să vă informăm referitor la protejarea datelor comunicate de către dvs.: datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și utilizate la Studium Green numai conform specificațiilor legislației aplicabile privind protecția datelor. Astfel practica noastră privind protecția datelor este în conformitate cu Regulamentul general UE privind protecția datelor („RGPD”) și inclusiv conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată („Legea nr. 677/2001”), ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Ordinului Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.

2. Informații conform Articolului 13 GDPR

2.1. Operatorul de date cu caracter personal:
Studium Green S.R.L.
Departament Vanzari: vanzari@studiumgreen.srl
Registrul Comerţului Cluj Napoca J12/1547/2003
Cod identificare fiscală: RO 15500551

2.2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:
Studium Green S.R.L.
Departamentul Juridic:
juridic@studiumgreen.ro

2.3. Datele cu caracter personal. Prelucrarea (colectarea, stocarea, utilizarea) datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt toate informațiile, care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă; prin „identificabilă”, se înțelege o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin intermediul alocării unui element de identificare, cum ar fi un nume, unui număr de identificare, unor date de localizare, unui cod online sau uneia sau mai multor caracteristici speciale, care sunt expresia identității fizice, psihologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice (Art. 4 Nr. 1 RGPD). Aici pot intra de exemplu numele dvs., numărul dvs. de telefon, adresa dvs. de corespondență , adresa de e-mail precum și toate datele pe care ni le-ați comunicat la înregistrare și la crearea contului dvs. de client. Datele statistice sau datele anonimizate, pe care le colectăm  și care nu pot fi aduse direct în legătură cu persoana dvs., nu intră in categoria datelor cu caracter personal.
Următoarele date cu caracter personal sunt colectate de la dvs. în cadrul vizitării site-ului și în scop de reclamă, publicitate, marketing, după caz:
•    Generale: prenumele, numele, data nașterii (opțional), sexul (identificabil prin selectarea opțiunii Doamna/ Domnul), adresa (domiciliul / reședința / adresa de corespondență), adresa de e-mail, numărul de telefon,  

2.4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Aceste date sunt prelucrate de către Studium Green în următoarele scopuri:
•   Evaluarea practicilor cumpărare, urmărirea e-mail-urilor și marketing personalizat: Vom evalua  istoricul cumpărării dvs. de produse, pentru a vă oferi propuneri pentru alte produse asemănătoare. În acest mod dorim să înțelegem și să analizăm mai bine necesitățile clienților nostri. Instrumentele utilizate pentru acest lucru sunt prezentate în detaliu la Punctul 3 de mai jos, astfel incat dvs. să vă puteți face o imagine mai clară.
•   În scopuri legate de reclamă, publicitate și marketing:
a) pentru scopuri de marketing direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din RGPD, cum ar fi pentru primirea comunicări comerciale, pentru promovarea produselor și serviciilor Studium Green;
b) pentru transmiterea anumitor comunicări, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din RGDP, pentru informarea sau invitarea dumneavoastră la evenimentele realizate de Studium Green sau de colaboratorii săi parteneri.

2.5. Temeiul juridic al prelucrării:
a)     Consimțământul persoanei în cauză pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce vă privește pentru unul sau mai multe scopuri stabilite, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD.
b)    Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea contractului, a cărui parte contractuală este persoana în cauză, sau pentru efectuarea măsurilor precontractuale, care au loc la cererea persoanei în cauză. În cazul unei achiziții de apartamente  din partea dvs (încheierea contractului) este necesară punerea la dispoziție a datelor dvs. cu caracter personal (în conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit. b) RGDP). Conform acestuia sunteți obligat, să puneți la dispoziția operatorului datele cu caracter personal necesare. În cazul nepunerii la dispoziție a acestor date nu se poate efectua nicio achiziție.
c)    Prelucrarea este necesară pentru realizarea interesului legitim al operatorului de date sau ale unui terț, conform art. 6 alin. (1) lit. f) din RGDP. În următoarele cazuri are loc o prelucrare a datelor pentru realizarea interesului legitim:
•    Verificarea și optimizarea procedurilor pentru analiza necesarului și contactarea directă a clienților precum și măsuri pentru managementul tranzacțiilor și dezvoltarea în continuare a serviciilor și produselor;
•    Reclama pentru produsele proprii, evaluarea clienților, cercetări de piață și sondaje de opinie, în măsura în care dvs. nu ați refuzat utilizarea datelor dvs. conform Art. 21 RGPD;
•    În cadrul procedurilor judiciare pentru apărarea și revendicarea drepturilor legale;
•    Contactarea (de ex.: prin e-mail, telefonic, prin poștă) pentru identificarea calității serviciilor și a satisfacerii clienților;
•    Garantarea siguranței rețelei și informațiilor;
•    Pentru scopuri administrative necesare.

2.6. Destinatarul sau categoriile de destinatari ale datelor cu caracter personal / Persoanele împuternicite:
Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizată, reprezentanții persoanei vizate, precum și către agenții de publicitate, marketing, care sunt ținute de obligația de respectare a prevederilor Regulamentului General UE privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrând datele dumneavoastră în condiții de securitate și numai pe baza instrucțiunilor Operatorului. Lista completă a potențialilor destinatari ai datelor cu caracter personal este detaliată mai jos.
– Angajații/angajatele familiarizați/e cu departamentul vânzări, contabilitate, IT și marketing.

2.7. Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În cadrul scopurilor legate de activitatea companiei, datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur,  având în vedere criterii alternative pentru stabilirea acestei durate, şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:
•    Datele pentru efectuarea comenzilor online, până la încheierea contractului de achiziție, atâta timp cât există termene legale de păstrare în ceea ce privește tranzacțiile efectuate, de regulă 10 ani pentru documentele justificative contabile și respectiv 3 ani (termenul de prescripție generală) de la încheierea tranzacției;
•    Datele pentru evaluarea practicilor de click și cumpărare, urmărirea e-mail-urilor și marketing personalizat: atâta timp cât există un consimțământ al destinatarului/destinatarei.
•    Datele pentru garantarea siguranței rețelei și informațiilor : atâta timp cât există un consimțământ al destinatarului/destinatarei.
•    În ceea ce privește trimiterea de newsletter-e/ mailuri de informare atâta timp cât există un consimțământ al destinatarului/destinatarei.
•    Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc până la retragerea de către dumneavoastră a consimțământului acordat în acest scop. În situația în care vă retrageți consimțământul de marketing direct, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimțământului. În acest sens precizăm că, potrivit Regulamentului General privind protecția datelor, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

2.8. Drepturile persoanelor afectate de prelucrarea datelor
În calitate de persoana vizată, fiind utilizator, aveți următoarele drepturi exclusive cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:
a.    dreptul de acces la date conform art. 15;
b.    dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
c.    dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
d.    dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
e.    dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
f.    dreptul de a obiecta, conform art. 21;
g.    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
h.    În plus aveți dreptul de a vă adresa la autoritatea de supraveghere competentă în cazul unei încălcări a protecției datelor și justiției. Aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), www.dataprotection.ro: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, +40.318.059.211, E-Mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Menționăm că, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulamentul General privind protecția datelor,  aveți dreptul de a va retrage oricând consimțământul de marketing direct.
În situația în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, astfel cum s-a menționat în prezentul document de informare a dumneavoastră, relația contractuală dintre dumneavoastră și Studium Green nu va fi afectată în niciun fel.
În cazul în care Studium Green va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimțământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimțământul expres, în mod liber.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnata, transmisa către Studium Green la adresa Str Teodor Mihali nr. 39-43, spațiu comercial nr 1 parter, Cluj- Napoca , cod postal 400591, mail: vanzari@studiumgreen.ro, tel. 0788421669.
De asemenea, în cazul comunicărilor transmise prin email sau sms, veți avea la îndemână și un link care va permite dezabonarea automata de la acest tip de mesaje.
De asemenea, vă comunicăm datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor:
Studium Green S.R.L.
Departamentul Juridic
adresa poștală: Str. Teodor Mihali nr .39-43, spațiu comercial nr. 1 parter, Cluj- Napoca , cod postal 400591, mail:  juridic@studiumgreen.ro, tel 0264445255.
Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

3. Descrierea aplicațiilor software utilizate 

Mailuri informative
În cazul abonării , sunteți de acord ca noi să utilizăm datele indicate de catre dvs., pentru a vă putea trimite pe e-mail informații cu privire la conținuturile și produsele noastre.
Pentru trimiterea  informărilor catre dvs., noi vă trimitem pe e-mail un cu ofertele noastre, numai atunci când dvs. ne-ați confirmat anterior în mod expres faptul că doriti ca noi să vă trimitem noile informații.
Ulterior, vă vom trimite un e-mail de înștiințare și vă vom ruga, să confirmați prin accesarea unui link conținut în acest e-mail, faptul că doriți să primiți informasțiile noastre în continuare.
În măsura în care alte companii sunt desemnate cu gestionarea și trimiterea informațiilor noastre, atunci si acestea sunt obligate, să protejeze datele dvs. conform RGPD și legislația națională în vigoare și să le utilizeze numai în scopurile specificate exact.

Dacă mai târziu nu mai doriți să primiți niciun mail de informare de la noi, puteți revoca consimțământul dvs. în orice moment.
Pentru acest lucru, este suficient sa accesati linkul pentru dezabonare care exista in fiecare mail  primit din partea noastra. Aditional, daca doriti, ne puteti indica preferintele dvs. prin e-mail la vanzari@studiumgreen.com, sau prin scrisoare către Studium Green S.R.L., la adresa Str. Teodor Mihali nr. 39-43, spațiu comercial nr. 1 parter, Cluj- Napoca , cod postal 400591, mail: vanzari@studiumgreen.ro, tel. 0788421669.

4. Siguranța

Securitatea datelor 
Am luat măsuri tehnice și organizatorice de siguranță, pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva pierderii, distrugerii, manipulării și accesării neautorizate. Toți angajații noștri sunt obligați să păstreze secretul datelor, adică gestionarea confidențială a datelor cu caracter personal. Măsurile noastre de siguranță sunt revizuite în permanență în linie cu dezvoltarea tehnologică.

5. Actualizarea și modificarea

Părți ale declarației privind protecția datelor pot fi modificate sau actualizate de către noi. Vă rugăm să verificați de fiecare dată declarația privind protecția datelor înainte de a utiliza ofertele noastre, pentru a fi la curent în caz de posibile modificări sau actualizări.

6. Prevederi legale

6.1. Legislația aplicabilă: RGPD și legislația națională
Prelucrarea datelor dvs. personale, făcute cunoscute firmei Studium Green SRL, este reglementată de RGPD, Legea nr. 677/2001 și Legea nr. 506/2004 în versiunile lor actualizate. Colectarea, prelucrarea, utilizarea și transmiterea datelor (în continuare: utilizarea datelor) este efectuata in baza prevederilor RGPD sau a unei alte prevederi legale sau in baza acordului expres al persoanei în cauză.

6.2. Actualizarea acestor condiții de utilizare
Pe baza noutăților tehnice și juridice ce apar permanent vom fi în măsură să modificăm, respectiv să actualizăm, din când în când condițiile de utilizare alăturate. Drept urmare va rugam sa verificați pagina noastră de web înainte de fiecare utilizare, pentru a fi informați despre cea mai actuala versiune a condițiilor de utilizare aplicabile pe website-ul nostru.

6.3. Drepturi de autor și alte drepturi de protecție
Toate conținuturile website-ului nostru, inclusiv textele, imaginile, reprezentările grafice, fișierele audio și video sunt proprietatea noastră – în măsura în care acest lucru nu este menționat altfel în mod expres. Aceste conținuturi protejate de drepturi de autor pot fi utilizate fără aprobare numai în scopuri private, adică nu în scopuri publice sau comerciale (Download-uri, reproduceri). Modificările, traducerile sau alte prelucrări ale conținuturilor necesită aprobarea anterioară în scris din partea Studium Green. Utilizarea neaprobată sau abuzivă a tuturor mărcilor înregistrate și logo-urilor firmei este interzisă. Vă sugerăm faptul, că o încălcare a drepturilor noastre de autor sau a altor drepturi de protecție ar putea genera consecințe de drept civil și/sau penal.
6.4. Date de contact Studium Green 

Dacă aveți întrebări cu privire la declarația noastră privind protecția datelor, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la următoarea adresă: vanzari@studiumgreen.ro
Soluționare Litigii Online (SOL)
Comisia Europeană a creat o platformă on line pentru soluționarea extra judiciară a litigiilor. Această platformă poate fi accesata prin intermediul următorului link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Declinare a responsabilității
Platforma SOL nu conține în prezent entități de soluționare pentru anumite sectoare și pentru următoarele țări: Croația, Luxemburg, Polonia, România, Spania. Prin urmare, este posibil să nu puteți utiliza acest site pentru a soluționa un litigiu cu un comerciant care are sediul într-una dintre aceste țări.